Privacy statement

E&S Groep hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. E&S Groep houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Blijfabriek – onderdeel van E&S Groep
De Baan 1 – 1749VR Warmenhuizen – NL
tel.: +31 (0)6 200 32 500
mail: info@blijfabriek.nl
KvK: 55012337 NW Holland
wettelijk vertegenwoordigd door Edwin Bronsteijn & Sabine Bronsteijn

Persoonsgegevens
E&S Groep verwerkt persoonsgegevens. Indien u gebruik maakt van onze webwinkel of dienst verstrekt u ons een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte bedrijfsadministratie. Daartoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam,
Geslacht (man/vrouw),
Adresgegevens,
Telefoonnummer,
E-mailadres,
Eventueel geboortedatum, indien van toepassing m.b.t. leeftijdscontrole,
Voor zakelijke contacten: KvK registratie en btw-nummer.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Het ontbreekt ons aan een directe controle op leeftijden van bezoekers aan de websites. Ouders wordt daarom aangeraden betrokken te zijn bij de internetactiviteiten van hun minderjarige kinderen en toezicht te houden op het verstrekken van persoonsgegevens door hun minderjarige kinderen. Wanneer er het vermoeden bestaat dat E&S Groep onbedoeld persoonsgegevens van minderjarigen heeft verzameld, neemt u dan contact op via info@blijfabriek.nl en de betreffende gegevens zullen zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Doel van de verwerking persoonsgegevens
E&S Groep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Afhandelen van facturen en betalingen
Leveren van producten en diensten,
Verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen,
Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat.

Bewaartermijn
E&S Groep zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen. De bewaartermijn is maximaal twee jaar, gerekend vanaf de datum van de gerelateerde dienstverlening, tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft.

Delen van gegevens
E&S Groep verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Uw gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:

WooCommerce, voor afhandelen van bestellingen en facturen,
Adviesbureau Wil de Groot, voor de bedrijfsadministratie
Snelstart, als onderdeel van de bedrijfsadministratie,
Rabobank, voor afhandelen van betalingen,
Mollie, voor afhandelen van betalingen,
PayPal, voor afhandelen van betalingen
Google, om in te zien via welke bron klanten op onze website komen
De Belastingdienst, vanwege een wettelijke plicht.

Cookies en websitegebruik
De webdiensten van E&S Groep gebruiken uitsluitend technische en functionele cookies. Daarnaast worden anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van de webdiensten. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor een correcte en onbelemmerde werking van de website. U kunt u afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat of door in het begin het gebruik van cookies niet toe te staan. Dit kan echter gevolgen hebben voor de wijze waarop onze website op uw scherm verschijnt.

Privacyrechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wij streven erna uw verzoek z.s.m. toch uiterlijk binnen 4 weken na te komen.

Beveiliging
E&S Groep neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het vermoeden bestaat dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van door ons vastgelegde gegevens, neemt u dan contact op via info@blijfabriek.nl

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Blijfabriek ©